Freesgal

Posted by / 13-Mar-2020 00:10

Freesgal

A práctica e a rganización das actividades deprtivas clectivas requiren a integración nun prxect cmún, e a aceptación das diferenzas e limitacións ds participantes, seguind nrmas demcráticas na rganización d grup e asumind cada integrante as súas prpias respnsabilidades.N cmplement das nrmas e regulaments que rexen as activades deprtivas clabran na aceptación ds códigs de cnducta prpis dunha sciedade.A Educación Física axuda de xeit destacad na cnsecución da autnmía e iniciativa persal, Pr unha banda si se lle utrga prtagnism a alumnad en aspects de planificación de actividades cara a mellra da súa cndición física.Pr utra banda, tamén nas tarefas nas que alumnad enfróntase a situacións de aut-superación, perseveranza e actitude psitiva diante tarefas dunha certa dificultade técnica u na mellra da prpia cndición física, respnsabilidade e hnestidade na aplicación das regras e capacidade de aceptación ds diferentes niveis de cndición física e de execución mtriz dentr d grup.Cñecer e valrar s efects psitivs da práctica regular de actividade física n desenvlvement persal e scial, facilitand a mellra da saúde e a calidade de vida. Elabrar e pñer en práctica un prgrama de actividade física e saúde, incrementand as calidades físicas implicadas,a partires da avaliación d seu estad inicial. Organizar e participar en actividades físicas cm recurs para cupal temp libre de ci, valrand s aspects culturais e sciais que levan asciads. Reslver situacións mtrices deprtivas, dand priridade a tma de decisións empregand elements técnics aprendids na etapa anterir. Realizar actividades físic-deprtivas n medi natural, demstrand actitudes que cntribuan a súa cnservación. Adptar unha actitude crítica ante as prácticas sciais que teñan efects negativs para a saúde individual e clectiva. Deseñar e practicar, en pequens grups, cmpsicións cn u sin base musical, cm medi de expresión e cmunicación. Empregar de frma autónma a actividade física e as técnicas de relaxación cm medi de cñecement persal e cm recurs para reducils equilibris e tensi pns prducids na vida ctiá. Física I: E: S A Xunqueira I ( Pntevedra ) SECUENCIA DE CONTIDOS 1º ESO Blque 1 Cndición física e saúde Quecement e seu significad na práctica da actividade física.Execución de xgs e exercicis aprpiads para quecement.

As actividades físicas, prpias desta materia, sn un medi eficaz para facilitar a integración e fmentar respect, á vez que cntribúen a desenvlvement da cperación, a igualdade e traball en equip.

Fairfield Public Library has joined Library Ideas’ network of Public Library websites that offer access to songs from Sony Music’s catalog of legendary artists.

The service will allow the Fairfield Public Library to increase the size and diversity of its collection by offering access to hundreds of thousands of songs.

Valración d quecement cm hábit saudable a cmez dunha actividade física.

Realización de actividades de baixa intensidade na finalización da actividade física. Capacidades físicas principalmente as relacinadas ca saúde.

Freesgal-30Freesgal-44Freesgal-38