Pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas

Posted by / 08-Jan-2020 22:36

Pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas

Sa lahat ng mga aklat na ito, tanging ang Qur’an ang nanatili na hindi nabago, sa orihinal na anyo ng pagkapahayag dito.Ang paniniwalang ito ay may malawak na dulot sa buhay ng mananampalataya sa pamamagitan ng pananagutan nila kay Allah.

Walang puwang sa anumang pagtatambal sa Tagapaglikha.

Ang Zakah ay isa sa pangunahing prinsipyo ng Islamikong ekonomiya, na tumitiyak ng patas na lipunan na kung saan ang lahat ay may karapatang mag-ambag at magbahagi.

Ito ay taunang tungkulin na pag-aayuno sa mga araw ng buwan ng Ramadan – ang ikasiyam na buwan sa kalendaryong Islamiko.

Ang paghahayag na ito ay ang batayan ng lahat ng mga gawa sa Islam, at ang ibang pangunahing tungkulin ay susundan ang pagpapatotoo na ito. Ito ay praktikal na pagpapakita ng pananampalataya, at pinananatili ang mananampalataya sa ugnayan nila sa kanilang Tagapaglikha.

Ang Salah ay pinag-iibayo sa isang mananampalataya ang kalidad ng disiplina sa sarili, katatagan at pagsunod sa Katotohanan, na magdadala sa isa na maging mapagtiis, matapat at makatotohanan sa mga ugnayan sa kanilang buhay.

pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-85pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-43pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas-59

But did you give that there's a enduring of longtime entertainment that you can in tan try.

One thought on “pagdating ng relihiyong islam sa pilipinas”

  1. Torino is an oldschool dude and enjoy in many ways how oldschool as well the anime feels like, but this aspect is kind of bothering me. Mod Edit: Inflammatory title edited to reduce the chance of flames developing. Likewise you have Noreda who people are being blatantly racist towards because of her being part of a culture that is frowned upon yet she just sort of takes it in stride and focuses on what's in front of her and trying to keep Bellri out of trouble.